Zpx

巫师三 逆心咒

大君錫 李嶠詠茅詩方期丨丨丨不懼小巫 捐儲光羲酬陳掾詩丨丨丨車馬時復過平津 5 増用錫 易晉康侯丨丨馬蕃庶晝日三接又宋史韓侂胄傳侂胄用事時其誕日高似孫獻詩九章每章丨一丨字

欽定四庫全書 御定淵鑑